René De Ryck: Droommachines en Denkbeesten

Wantrouw alle drijfveren tot schrijven, behalve de vreugde van het formuleren.

— Godfried Bomans

René De Ryck: Droommachines en Denkbeesten

Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden & Privacy

Aan het gebruik van deze Website (de "Website") zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. De beheerders van deze website (zie contactpagina) noemen we hierna "René De Ryck".

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de Website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt daarom geen geldend advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of aan de andere kant onjuist kan zijn. René De Ryck kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Website.

Onderbrekingen

René De Ryck tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan René De Ryck niet garanderen dat de Website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De Website kan hyperlinks naar andere Websites bevatten waarover René De Ryck geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. René De Ryck biedt dan ook geen enkele garantie over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze Websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere Websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege René De Ryck met of van deze Websites of van hun inhoud.

Aansprakelijkheid

René De Ryck kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website of van de op of via de Website verkregen informatie. René De Ryck is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele onderbrekingen van de Website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de Websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is René De Ryck aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is daarom volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Website hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. René De Ryck verstrekt geen garantie over de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Website of betreffende de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Website en de daar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de Website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Privacy

René De Ryck verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die u via deze website aan ons meedeelt in het kader van een vraag naar informatie worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor de voornoemde doeleinden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van uw vraag naar informatie, inschrijving of documenten en zullen op geen enkele wijze worden meegedeeld aan derden.

U beschikt in overeenstemming met de hierboven vermelde wet, inzage in de gegevens die op u betrekking hebben. Deze gegevens zullen aan u meegedeeld worden op voorwaarde dat u zich kunt legitimeren. Deze procedure is voor u uiteraard volledig kosteloos.